Start line:  
End line:  

Snippet Preview

Snippet HTML Code

Stack Overflow Questions
/*
Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/

CKEDITOR.lang.tr={dir:'ltr',editorTitle:'Zengin metin editörü, %1',editorHelp:'Yardım için ALT 0 tuşuna basın',toolbars:'Araç çubukları Editörü',editor:'Zengin Metin Editörü',source:'Kaynak',newPage:'Yeni Sayfa',save:'Kaydet',preview:'Ön İzleme',cut:'Kes',copy:'Kopyala',paste:'Yapıştır',print:'Yazdır',underline:'Altı Çizgili',bold:'Kalın',italic:'İtalik',selectAll:'Tümünü Seç',removeFormat:'Biçimi Kaldır',strike:'Üstü Çizgili',subscript:'Alt Simge',superscript:'Üst Simge',horizontalrule:'Yatay Satır Ekle',pagebreak:'Sayfa Sonu Ekle',pagebreakAlt:'Sayfa Sonu',unlink:'Köprü Kaldır',undo:'Geri Al',redo:'Tekrarla',common:{browseServer:'Sunucuyu Gez',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Karşıya Yükle',uploadSubmit:'Sunucuya Yolla',image:'Resim',flash:'Flash',form:'Form',checkbox:'Onay Kutusu',radio:'Seçenek Düğmesi',textField:'Metin Girişi',textarea:'Çok Satırlı Metin',hiddenField:'Gizli Veri',button:'Düğme',select:'Seçim Menüsü',imageButton:'Resimli Düğme',notSet:'<tanımlanmamış>',id:'Kimlik',name:'Ad',langDir:'Dil Yönü',langDirLtr:'Soldan Sağa (LTR)',langDirRtl:'Sağdan Sola (RTL)',langCode:'Dil Kodlaması',longDescr:'Uzun Tanımlı URL',cssClass:'Biçem Sayfası Sınıfları',advisoryTitle:'Danışma Başlığı',cssStyle:'Biçem',ok:'Tamam',cancel:'İptal',close:'Kapat',preview:'Ön gösterim',generalTab:'Genel',advancedTab:'Gelişmiş',validateNumberFailed:'Bu değer sayı değildir.',confirmNewPage:'İceriğiniz kayıt edilmediğinden dolayı kaybolacaktır. Yeni bir sayfa yüklemek istediğinize eminsiniz?',confirmCancel:'Bazı seçenekler değişmiştir. Dialog penceresini kapatmak istediğinize eminmisiniz?',options:'Seçenekler',target:'Hedef',targetNew:'Yeni Pencere (_blank)',targetTop:'Enüst Pencere (_top)',targetSelf:'Aynı Pencere (_self)',targetParent:'Ana Pencere (_parent)',langDirLTR:'Soldan Sağa (LTR)',langDirRTL:'Sağdan Sola (RTL)',styles:'Stil',cssClasses:'Stil sayfası Sınıfı',width:'Genişlik',height:'Yükseklik',align:'Hizalama',alignLeft:'Sol',alignRight:'Sağ',alignCenter:'Merkez',alignTop:'Tepe',alignMiddle:'Orta',alignBottom:'Alt',invalidValue:'Invalid value.',invalidHeight:'Yükseklik sayı olmalıdır.',invalidWidth:'Genişlik bir sayı olmalıdır.',invalidCssLength:'Belirttiğiniz sayı "%1" alanı için pozitif bir sayı CSS birim değeri olmalıdır (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, veya pc).',invalidHtmlLength:'Belirttiğiniz sayı "%1" alanı için pozitif bir sayı HTML birim değeri olmalıdır (px veya %).',invalidInlineStyle:'Noktalı virgülle ayrılmış: "değer adı," inline stil için belirtilen değer biçiminde bir veya daha fazla dizilerden oluşmalıdır.',cssLengthTooltip:'Pikseller için bir numara girin veya geçerli bir CSS numarası (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, veya pc).',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, hazır değildir</span>'},contextmenu:{options:'İçerik Menüsü Seçenekleri'},specialChar:{toolbar:'Özel Karakter Ekle',title:'Özel Karakter Seç',options:'Özel Karakter Seçenekleri'},link:{toolbar:'Link Ekle/Düzenle',other:'<diğer>',menu:'Link Düzenle',title:'Link',info:'Link Bilgisi',target:'Hedef',upload:'Karşıya Yükle',advanced:'Gelişmiş',type:'Link Türü',toUrl:'URL',toAnchor:'Bu sayfada çapa',toEmail:'E-Posta',targetFrame:'<çerçeve>',targetPopup:'<yeni açılan pencere>',targetFrameName:'Hedef Çerçeve Adı',targetPopupName:'Yeni Açılan Pencere Adı',popupFeatures:'Yeni Açılan Pencere Özellikleri',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Durum Çubuğu',popupLocationBar:'Yer Çubuğu',popupToolbar:'Araç Çubuğu',popupMenuBar:'Menü Çubuğu',popupFullScreen:'Tam Ekran (IE)',popupScrollBars:'Kaydırma Çubukları',popupDependent:'Bağımlı (Netscape)',popupLeft:'Sola Göre Konum',popupTop:'Yukarıya Göre Konum',id:'Id',langDir:'Dil Yönü',langDirLTR:'Soldan Sağa (LTR)',langDirRTL:'Sağdan Sola (RTL)',acccessKey:'Erişim Tuşu',name:'Ad',langCode:'Dil Yönü',tabIndex:'Sekme İndeksi',advisoryTitle:'Danışma Başlığı',advisoryContentType:'Danışma İçerik Türü',cssClasses:'Biçem Sayfası Sınıfları',charset:'Bağlı Kaynak Karakter Gurubu',styles:'Biçem',rel:'İlişki',selectAnchor:'Bağlantı Seç',anchorName:'Bağlantı Adı ile',anchorId:'Eleman Kimlik Numarası ile',emailAddress:'E-Posta Adresi',emailSubject:'İleti Konusu',emailBody:'İleti Gövdesi',noAnchors:'(Bu belgede hiç çapa yok)',noUrl:"Lütfen Link URL'sini yazın",noEmail:'Lütfen E-posta adresini yazın'},anchor:{toolbar:'Bağlantı Ekle/Düzenle',menu:'Bağlantı Özellikleri',title:'Bağlantı Özellikleri',name:'Bağlantı Adı',errorName:'Lütfen bağlantı için ad giriniz',remove:'Bağlantıyı Kaldır'},list:{numberedTitle:'Sayılandırılmış Liste Özellikleri',bulletedTitle:'Simgeli Liste Özellikleri',type:'Tipi',start:'Başla',validateStartNumber:'Liste başlangıcı tam sayı olmalıdır.',circle:'Daire',disc:'Disk',square:'Kare',none:'Yok',notset:'<ayarlanmamış>',armenian:'Ermenice sayılandırma',georgian:'Gürcüce numaralandırma (an, ban, gan, vs.)',lowerRoman:'Küçük Roman (i, ii, iii, iv, v, vs.)',upperRoman:'Büyük Roman (I, II, III, IV, V, vs.)',lowerAlpha:'Küçük Alpha (a, b, c, d, e, vs.)',upperAlpha:'Büyük Alpha (A, B, C, D, E, vs.)',lowerGreek:'Küçük Greek (alpha, beta, gamma, vs.)',decimal:'Ondalık (1, 2, 3, vs.)',decimalLeadingZero:'Başı sıfırlı ondalık (01, 02, 03, vs.)'},findAndReplace:{title:'Bul ve Değiştir',find:'Bul',replace:'Değiştir',findWhat:'Aranan:',replaceWith:'Bununla değiştir:',notFoundMsg:'Belirtilen yazı bulunamadı.',findOptions:'Seçenekleri Bul',matchCase:'Büyük/küçük harf duyarlı',matchWord:'Kelimenin tamamı uysun',matchCyclic:'Eşleşen döngü',replaceAll:'Tümünü Değiştir',replaceSuccessMsg:'%1 bulunanlardan değiştirildi.'},table:{toolbar:'Tablo',title:'Tablo Özellikleri',menu:'Tablo Özellikleri',deleteTable:'Tabloyu Sil',rows:'Satırlar',columns:'Sütunlar',border:'Kenar Kalınlığı',widthPx:'piksel',widthPc:'yüzde',widthUnit:'genişlik birimi',cellSpace:'Izgara kalınlığı',cellPad:'Izgara yazı arası',caption:'Başlık',summary:'Özet',headers:'Başlıklar',headersNone:'Yok',headersColumn:'İlk Sütun',headersRow:'İlk Satır',headersBoth:'Her İkisi',invalidRows:'Satır sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',invalidCols:'Sütün sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',invalidBorder:'Çerceve büyüklüklüğü sayı olmalıdır.',invalidWidth:'Tablo genişliği sayı olmalıdır.',invalidHeight:'Tablo yüksekliği sayı olmalıdır.',invalidCellSpacing:'Hücre boşluğu (spacing) sayı olmalıdır.',invalidCellPadding:'Hücre aralığı (padding) sayı olmalıdır.',cell:{menu:'Hücre',insertBefore:'Hücre Ekle - Önce',insertAfter:'Hücre Ekle - Sonra',deleteCell:'Hücre Sil',merge:'Hücreleri Birleştir',mergeRight:'Birleştir - Sağdaki İle ',mergeDown:'Birleştir - Aşağıdaki İle ',splitHorizontal:'Hücreyi Yatay Böl',splitVertical:'Hücreyi Dikey Böl',title:'Hücre Özellikleri',cellType:'Hücre Tipi',rowSpan:'Satırlar Mesafesi (Span)',colSpan:'Sütünlar Mesafesi (Span)',wordWrap:'Kelime Kaydırma',hAlign:'Düşey Hizalama',vAlign:'Yataş Hizalama',alignBaseline:'Tabana',bgColor:'Arkaplan Rengi',borderColor:'Çerçeve Rengi',data:'Veri',header:'Başlık',yes:'Evet',no:'Hayır',invalidWidth:'Hücre genişliği sayı olmalıdır.',invalidHeight:'Hücre yüksekliği sayı olmalıdır.',invalidRowSpan:'Satırların mesafesi tam sayı olmalıdır.',invalidColSpan:'Sütünların mesafesi tam sayı olmalıdır.',chooseColor:'Seçiniz'},row:{menu:'Satır',insertBefore:'Satır Ekle - Önce',insertAfter:'Satır Ekle - Sonra',deleteRow:'Satır Sil'},column:{menu:'Sütun',insertBefore:'Kolon Ekle - Önce',insertAfter:'Kolon Ekle - Sonra',deleteColumn:'Sütun Sil'}},button:{title:'Düğme Özellikleri',text:'Metin (Değer)',type:'Tip',typeBtn:'Düğme',typeSbm:'Gönder',typeRst:'Sıfırla'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Onay Kutusu Özellikleri',radioTitle:'Seçenek Düğmesi Özellikleri',value:'Değer',selected:'Seçili'},form:{title:'Form Özellikleri',menu:'Form Özellikleri',action:'İşlem',method:'Yöntem',encoding:'Kodlama'},select:{title:'Seçim Menüsü Özellikleri',selectInfo:'Bilgi',opAvail:'Mevcut Seçenekler',value:'Değer',size:'Boyut',lines:'satır',chkMulti:'Çoklu seçime izin ver',opText:'Metin',opValue:'Değer',btnAdd:'Ekle',btnModify:'Düzenle',btnUp:'Yukarı',btnDown:'Aşağı',btnSetValue:'Seçili değer olarak ata',btnDelete:'Sil'},textarea:{title:'Çok Satırlı Metin Özellikleri',cols:'Sütunlar',rows:'Satırlar'},textfield:{title:'Metin Girişi Özellikleri',name:'Ad',value:'Değer',charWidth:'Karakter Genişliği',maxChars:'En Fazla Karakter',type:'Tür',typeText:'Metin',typePass:'Şifre'},hidden:{title:'Gizli Veri Özellikleri',name:'Ad',value:'Değer'},image:{title:'Resim Özellikleri',titleButton:'Resimli Düğme Özellikleri',menu:'Resim Özellikleri',infoTab:'Resim Bilgisi',btnUpload:'Sunucuya Yolla',upload:'Karşıya Yükle',alt:'Alternatif Yazı',lockRatio:'Oranı Kilitle',resetSize:'Boyutu Başa Döndür',border:'Kenar',hSpace:'Yatay Boşluk',vSpace:'Dikey Boşluk',alertUrl:"Lütfen resmin URL'sini yazınız",linkTab:'Köprü',button2Img:'Seçili resim butonunu basit resime çevirmek istermisiniz?',img2Button:'Seçili olan resimi, resimli butona çevirmek istermisiniz?',urlMissing:'Resmin URL kaynağı eksiktir.',validateBorder:'Çerçeve tam sayı olmalıdır.',validateHSpace:'HSpace tam sayı olmalıdır.',validateVSpace:'VSpace tam sayı olmalıdır.'},flash:{properties:'Flash Özellikleri',propertiesTab:'Özellikler',title:'Flash Özellikleri',chkPlay:'Otomatik Oynat',chkLoop:'Döngü',chkMenu:'Flash Menüsünü Kullan',chkFull:'Tam ekrana İzinver',scale:'Boyutlandır',scaleAll:'Hepsini Göster',scaleNoBorder:'Kenar Yok',scaleFit:'Tam Sığdır',access:'Kod İzni',accessAlways:'Herzaman',accessSameDomain:'Aynı domain',accessNever:'Asla',alignAbsBottom:'Tam Altı',alignAbsMiddle:'Tam Ortası',alignBaseline:'Taban Çizgisi',alignTextTop:'Yazı Tepeye',quality:'Kalite',qualityBest:'En iyi',qualityHigh:'Yüksek',qualityAutoHigh:'Otomatik Yükseklik',qualityMedium:'Orta',qualityAutoLow:'Otomatik Düşüklük',qualityLow:'Düşük',windowModeWindow:'Pencere',windowModeOpaque:'Opak',windowModeTransparent:'Şeffaf',windowMode:'Pencere modu',flashvars:'Flash Değerleri',bgcolor:'Arka Renk',hSpace:'Yatay Boşluk',vSpace:'Dikey Boşluk',validateSrc:"Lütfen köprü URL'sini yazın",validateHSpace:'HSpace sayı olmalıdır.',validateVSpace:'VSpace sayı olmalıdır.'},spellCheck:{toolbar:'Yazım Denetimi',title:'Yazımı Denetle',notAvailable:'Üzügünüz, bu servis şuanda hizmet dışıdır.',errorLoading:'Uygulamada yüklerken hata oluştu: %s.',notInDic:'Sözlükte Yok',changeTo:'Şuna değiştir:',btnIgnore:'Yoksay',btnIgnoreAll:'Tümünü Yoksay',btnReplace:'Değiştir',btnReplaceAll:'Tümünü Değiştir',btnUndo:'Geri Al',noSuggestions:'- Öneri Yok -',progress:'Yazım denetimi işlemde...',noMispell:'Yazım denetimi tamamlandı: Yanlış yazıma rastlanmadı',noChanges:'Yazım denetimi tamamlandı: Hiçbir kelime değiştirilmedi',oneChange:'Yazım denetimi tamamlandı: Bir kelime değiştirildi',manyChanges:'Yazım denetimi tamamlandı: %1 kelime değiştirildi',ieSpellDownload:'Yazım denetimi yüklenmemiş. Şimdi yüklemek ister misiniz?'},smiley:{toolbar:'İfade',title:'İfade Ekle',options:'İfade Seçenekleri'},elementsPath:{eleLabel:'Elementlerin yolu',eleTitle:'%1 elementi'},numberedlist:'Numaralı Liste',bulletedlist:'Simgeli Liste',indent:'Sekme Arttır',outdent:'Sekme Azalt',justify:{left:'Sola Dayalı',center:'Ortalanmış',right:'Sağa Dayalı',block:'İki Kenara Yaslanmış'},blockquote:'Blok Oluştur',clipboard:{title:'Yapıştır',cutError:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kesme işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+X) tuşlarını kullanın.',copyError:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kopyalama işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+C) tuşlarını kullanın.',pasteMsg:'Lütfen aşağıdaki kutunun içine yapıştırın. (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu tıklayın.',securityMsg:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin direkt olarak panoya erişimine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yapıştırmalısınız..',pasteArea:'Yapıştırma Alanı'},pastefromword:{confirmCleanup:"Yapıştırmaya çalıştığınız metin Word'den kopyalanmıştır. Yapıştırmadan önce silmek istermisiniz?",toolbar:"Word'den Yapıştır",title:"Word'den Yapıştır",error:'Yapıştırmadaki veri bilgisi hata düzelene kadar silinmeyecektir'},pasteText:{button:'Düz Metin Olarak Yapıştır',title:'Düz Metin Olarak Yapıştır'},templates:{button:'Şablonlar',title:'İçerik Şablonları',options:'Şablon Seçenekleri',insertOption:'Mevcut içerik ile değiştir',selectPromptMsg:'Düzenleyicide açmak için lütfen bir şablon seçin.<br>(hali hazırdaki içerik kaybolacaktır.):',emptyListMsg:'(Belirli bir şablon seçilmedi)'},showBlocks:'Blokları Göster',stylesCombo:{label:'Biçem',panelTitle:'Stilleri Düzenliyor',panelTitle1:'Blok Stilleri',panelTitle2:'Inline Stilleri',panelTitle3:'Nesne Stilleri'},format:{label:'Biçim',panelTitle:'Biçim',tag_p:'Normal',tag_pre:'Biçimli',tag_address:'Adres',tag_h1:'Başlık 1',tag_h2:'Başlık 2',tag_h3:'Başlık 3',tag_h4:'Başlık 4',tag_h5:'Başlık 5',tag_h6:'Başlık 6',tag_div:'Paragraf (DIV)'},div:{title:'Div İçeriği Oluştur',toolbar:'Div İçeriği Oluştur',cssClassInputLabel:'Stilltipi Sınıfı',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Dil Kodu',inlineStyleInputLabel:'Inline Stili',advisoryTitleInputLabel:'Tavsiye Başlığı',langDirLabel:'Dil Yönü',langDirLTRLabel:'Soldan sağa (LTR)',langDirRTLLabel:'Sağdan sola (RTL)',edit:'Div Düzenle',remove:'Div Kaldır'},iframe:{title:'IFrame Özellikleri',toolbar:'IFrame',noUrl:'Lütfen IFrame köprü (URL) bağlantısını yazın',scrolling:'Kaydırma çubuklarını aktif et',border:'Çerceve sınırlarını göster'},font:{label:'Yazı Türü',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Yazı Türü'},fontSize:{label:'Boyut',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Boyut'},colorButton:{textColorTitle:'Yazı Rengi',bgColorTitle:'Arka Renk',panelTitle:'Renkler',auto:'Otomatik',more:'Diğer renkler...'},colors:{'000':'Siyah',800000:'Kestane','8B4513':'Koyu Kahverengi','2F4F4F':'Koyu Kurşuni Gri','008080':'Teal','000080':'Mavi','4B0082':'Çivit Mavisi',696969:'Silik Gri',B22222:'Ateş Tuğlası',A52A2A:'Kahverengi',DAA520:'Altun Sırık','006400':'Koyu Yeşil','40E0D0':'Turkuaz','0000CD':'Orta Mavi',800080:'Pembe',808080:'Gri',F00:'Kırmızı',FF8C00:'Koyu Portakal',FFD700:'Altın','008000':'Yeşil','0FF':'Ciyan','00F':'Mavi',EE82EE:'Menekşe',A9A9A9:'Koyu Gri',FFA07A:'Açık Sarımsı',FFA500:'Portakal',FFFF00:'Sarı','00FF00':'Açık Yeşil',AFEEEE:'Sönük Turkuaz',ADD8E6:'Açık Mavi',DDA0DD:'Mor',D3D3D3:'Açık Gri',FFF0F5:'Eflatun Pembe',FAEBD7:'Antik Beyaz',FFFFE0:'Açık Sarı',F0FFF0:'Balsarısı',F0FFFF:'Gök Mavisi',F0F8FF:'Reha Mavi',E6E6FA:'Eflatun',FFF:'Beyaz'},scayt:{title:'Girmiş olduğunuz kelime denetimi',opera_title:'Opera tarafından desteklenmemektedir',enable:"SCAYT'ı etkinleştir",disable:"SCAYT'ı pasifleştir",about:"SCAYT'ı hakkında",toggle:"SCAYT'ı değiştir",options:'Seçenekler',langs:'Diller',moreSuggestions:'Daha fazla öneri',ignore:'Yoksay',ignoreAll:'Tümünü Yoksay',addWord:'Kelime Ekle',emptyDic:'Sözlük adı boş olamaz.',noSuggestions:'Öneri Yok',optionsTab:'Seçenekler',allCaps:'Tüm büyük küçük kelimeleri yoksay',ignoreDomainNames:'Domain adlarını yoksay',mixedCase:'Karışık büyüklük ile Sözcükler yoksay',mixedWithDigits:'Sayılarla Kelimeler yoksay',languagesTab:'Diller',dictionariesTab:'Sözlükler',dic_field_name:'Sözlük adı',dic_create:'Oluştur',dic_restore:'Geri al',dic_delete:'Sil',dic_rename:'Yeniden adlandır',dic_info:'Başlangıçta Kullanıcı Sözlüğü bir çerezde saklanır. Ancak, Çerezler boyutu sınırlıdır. Kullanıcı Sözlüğü, çerezin içinde saklanamayacağı bir noktada, bizim sunucularımızın içindeki sözlükte saklanabilir. Bizim sunucu üzerinde kişisel Sözlük saklamanız için, Sözlüğe bir ad belirtmelisiniz. Eğer zaten bir saklı Sözlük varsa, lütfen adını yazın ve Geri Yükle düğmesini tıklayın.',aboutTab:'Hakkında'},about:{title:'CKEditor Hakkında',dlgTitle:'CKEditor Hakkında',help:'Yardım için $1 kontrol edin.',userGuide:'CKEditor Kullanıcı Kılavuzu',moreInfo:'Lisanslama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret edin:',copy:'Copyright &copy; $1. Tüm hakları saklıdır.'},maximize:'Büyült',minimize:'Küçült',fakeobjects:{anchor:'Bağlantı',flash:'Flash Animasyonu',iframe:'IFrame',hiddenfield:'Gizli Alan',unknown:'Bilinmeyen Nesne'},resize:'Boyutlandırmak için sürükle',colordialog:{title:'Renk seç',options:'Renk Seçenekleri',highlight:'İşaretle',selected:'Seçilmiş',clear:'Temizle'},toolbarCollapse:'Araç çubuklarını topla',toolbarExpand:'Araç çubuklarını aç',toolbarGroups:{document:'Belge',clipboard:'Pano/Geri al',editing:'Düzenleme',forms:'Formlar',basicstyles:'Temel Stiller',paragraph:'Paragraf',links:'Bağlantılar',insert:'Ekle',styles:'Stiller',colors:'Renkler',tools:'Araçlar'},bidi:{ltr:'Metin yönü soldan sağa',rtl:'Metin yönü sağdan sola'},docprops:{label:'Belge Özellikleri',title:'Belge Özellikleri',design:'Dizayn',meta:'Tanım Bilgisi (Meta)',chooseColor:'Seçiniz',other:'<diğer>',docTitle:'Sayfa Başlığı',charset:'Karakter Kümesi Kodlaması',charsetOther:'Diğer Karakter Kümesi Kodlaması',charsetASCII:'ASCII',charsetCE:'Orta Avrupa',charsetCT:'Geleneksel Çince (Big5)',charsetCR:'Kiril',charsetGR:'Yunanca',charsetJP:'Japonca',charsetKR:'Korece',charsetTR:'Türkçe',charsetUN:'Evrensel Kod (UTF-8)',charsetWE:'Batı Avrupa',docType:'Belge Türü Başlığı',docTypeOther:'Diğer Belge Türü Başlığı',xhtmlDec:'XHTML Bildirimlerini Dahil Et',bgColor:'Arka Plan Rengi',bgImage:'Arka Plan Resim URLsi',bgFixed:'Sabit Arka Plan',txtColor:'Yazı Rengi',margin:'Kenar Boşlukları',marginTop:'Tepe',marginLeft:'Sol',marginRight:'Sağ',marginBottom:'Alt',metaKeywords:'Belge Dizinleme Anahtar Kelimeleri (virgülle ayrılmış)',metaDescription:'Belge Tanımı',metaAuthor:'Yazar',metaCopyright:'Telif',previewHtml:'<p>Bu bir <strong>örnek metindir</strong>. <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a> kullanıyorsunuz.</p>'}};
New to GrepCode? Check out our FAQ X