JBoss XML Binding
Project metadata download: jbossxb-2.0.0.CR6.pom
Binary download: jbossxb-2.0.0.CR6.jar
Source download: jbossxb-2.0.0.CR6-sources.jar
Release date: 27 February 2008
License: Lgpl
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
  • Maven-Central / javax.activation / activation
  • Maven-Central / javax.xml.bind / jaxb-api
  • Maven-Central / javax.xml.stream / stax-api
  • Maven-Central / junit / junit
  • Maven-Central / org.jboss / jboss-common-core
  • Maven-Central / org.jboss / jbossxb
  • Maven-Central / org.jboss.microcontainer / jboss-container
  • JDK / jdk / openjdk
MD5 Signatures:
  • 0540a55b7a1ea5c418105a1f4787d729
  • dae41b87fbd15fc8138b797a914fdf2f
New to GrepCode? Check out our FAQ X