JBoss XML Binding
Project metadata download: jbossxb-2.0.2.Beta1.pom
Binary download: jbossxb-2.0.2.Beta1.jar
Source download: jbossxb-2.0.2.Beta1-sources.jar
Release date: 11 June 2009
License: Lgpl
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / javax.activation / activation
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / log4j / log4j
 • Maven-Central / org.apache.ant / ant
 • Maven-Central / org.jboss / jboss-common-core
 • Maven-Central / org.jboss / jboss-reflect
 • Maven-Central / org.jboss.jbossas / jboss-server-manager
 • Maven-Central / org.jboss.logging / jboss-logging-log4j
 • Maven-Central / org.jboss.logging / jboss-logging-spi
 • Maven-Central / org.jboss.test / jboss-test
 • JDK / jdk / openjdk
MD5 Signatures:
 • 6942690f6e5317d69a7b69cef1de3a2c
 • fcbda3ec84a11c3a0c28735b67639e52
New to GrepCode? Check out our FAQ X