Protocol handler for communicating using a servlet / http following the Servlet 2.5/ 2.5/.x spec.
Release date: 16 August 2011
License: Apache License, Version 2.0
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / javax.servlet.jsp / jsp-api
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / org.mortbay.jetty / jetty
 • Maven-Central / org.mortbay.jetty / jetty-embedded
 • Maven-Central / org.mortbay.jetty / jetty-util
 • Maven-Central / org.mortbay.jetty / servlet-api-2.5
 • JDK / jdk / openjdk
 • JBoss / org.jboss.arquillian.config / arquillian-config-api
 • JBoss / org.jboss.arquillian.config / arquillian-config-impl-base
 • JBoss / org.jboss.arquillian.container / arquillian-container-spi
 • JBoss / org.jboss.arquillian.container / arquillian-container-test-spi
 • JBoss / org.jboss.arquillian.core / arquillian-core-api
 • JBoss / org.jboss.arquillian.core / arquillian-core-spi
 • JBoss / org.jboss.arquillian.test / arquillian-test-spi
 • JBoss / org.jboss.shrinkwrap / shrinkwrap-api
 • JBoss / org.jboss.shrinkwrap / shrinkwrap-impl-base
 • JBoss / org.jboss.shrinkwrap / shrinkwrap-spi
 • JBoss / org.jboss.shrinkwrap.descriptors / shrinkwrap-descriptors-api
 • JBoss / org.jboss.shrinkwrap.descriptors / shrinkwrap-descriptors-spi
MD5 Signatures:
 • 5d37ecdd39d69bca0a94a35695adb423
 • 8e429935434512af23efa6e71c43bd0d
 • daf1d7f8343c6972416cf30582d0c6e2
New to GrepCode? Check out our FAQ X