JBoss Application Server (embedded module)
Release date: 17 September 2008
License: Lgpl
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / ant / ant
 • Maven-Central / antlr / antlr
 • Maven-Central / bcel / bcel
 • Maven-Central / cglib / cglib
 • Maven-Central / commons-collections / commons-collections
 • Maven-Central / commons-logging / commons-logging
 • Maven-Central / dom4j / dom4j
 • Maven-Central / javax.activation / activation
 • Maven-Central / javax.mail / mail
 • Maven-Central / javax.transaction / jta
 • Maven-Central / javax.xml.bind / jaxb-api
 • Maven-Central / javax.xml.stream / stax-api
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / log4j / log4j
 • Maven-Central / net.jcip / jcip-annotations
 • Maven-Central / net.sf.ehcache / ehcache
 • Maven-Central / org.apache.ant / ant
 • Maven-Central / org.hibernate / hibernate
 • Maven-Central / org.slf4j / slf4j-api
 • Maven-Central / qdox / qdox
 • Maven-Central / xml-apis / xml-apis
 • JDK / jdk / openjdk
 • JBoss / javassist / javassist
 • JBoss / jboss / jboss-common-core
 • JBoss / jboss / jboss-common-logging-log4j
 • JBoss / jboss / jboss-common-logging-spi
 • JBoss / jboss / jboss-logging-log4j
 • JBoss / jboss / jboss-test
 • JBoss / org.jboss / javassist
 • JBoss / org.jboss / jboss-common-core
 • JBoss / org.jboss / jboss-mdr
 • JBoss / org.jboss / jboss-reflect
 • JBoss / org.jboss / jboss-vfs
 • JBoss / org.jboss.cl / jboss-classloader
 • JBoss / org.jboss.cl / jboss-classloading
 • JBoss / org.jboss.deployers / jboss-deployers-client
 • JBoss / org.jboss.deployers / jboss-deployers-client-spi
 • JBoss / org.jboss.deployers / jboss-deployers-core
 • JBoss / org.jboss.deployers / jboss-deployers-core-spi
 • JBoss / org.jboss.deployers / jboss-deployers-structure-spi
 • JBoss / org.jboss.integration / jboss-classloading-spi
 • JBoss / org.jboss.javaee / jboss-transaction-api
 • JBoss / org.jboss.jbossas / jboss-server-manager
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-log4j
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-spi
 • JBoss / org.jboss.man / jboss-managed
 • JBoss / org.jboss.man / jboss-metatype
 • JBoss / org.jboss.microcontainer / jboss-dependency
 • JBoss / org.jboss.microcontainer / jboss-kernel
 • JBoss / org.jboss.test / jboss-test
MD5 Signatures:
 • 3f432c4b19a33ecbd86dc2ebc69b0123
 • 9c0c029469d2dd01d57c0a7a5d51a88a
New to GrepCode? Check out our FAQ X