JBossTS - JBoss Transaction Service. JTA, JTS and XTS (WS-AT, WS-BA)
Project metadata download: jbossjta-4.16.0.Final.pom
Binary download: jbossjta-4.16.0.Final.jar
Source download: jbossjta-4.16.0.Final-sources.jar
Release date: 19 December 2011
License: LGPL 2.1
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / com.beust / jcommander
 • Maven-Central / dom4j / dom4j
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / org.testng / testng
 • Maven-Central / xml-apis / xml-apis
 • JDK / jdk / openjdk
 • JBoss / org.jboss / jboss-common-core
 • JBoss / org.jboss.byteman / byteman
 • JBoss / org.jboss.byteman / byteman-bmunit
 • JBoss / org.jboss.byteman / byteman-dtest
 • JBoss / org.jboss.byteman / byteman-install
 • JBoss / org.jboss.byteman / byteman-submit
 • JBoss / org.jboss.integration / jboss-corba-ots-spi
 • JBoss / org.jboss.javaee / jboss-transaction-api
 • JBoss / org.jboss.jbossas / jboss-server-manager
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-spi
 • JBoss / org.jboss.naming / jnp-client
 • JBoss / org.jboss.remoting / jboss-remoting
 • JBoss / org.picketbox / jboss-security-spi
Used by:
 • JBoss / org.infinispan / infinispan-directory-demo
MD5 Signatures:
 • 9d35a65b48cb0d95e9abb92f6343a4de
 • a77f2cfab2459a9bd2f183a387f00e7a
New to GrepCode? Check out our FAQ X