JBoss Remoting 3
Project metadata download: jboss-remoting-3.2.0.CR1.pom
Binary download: jboss-remoting-3.2.0.CR1.jar
Source download: jboss-remoting-3.2.0.CR1-sources.jar
Release date: 8 November 2011
License: LGPL 2.1
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
  • Maven-Central / junit / junit
  • JDK / jdk / openjdk
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-generator
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-processor
  • JBoss / org.jboss.logmanager / jboss-logmanager
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-api
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-nio
MD5 Signatures:
  • 5320dafedda591576da34c13207a9936
  • 811ef0447935343394952909459ef1a7
New to GrepCode? Check out our FAQ X