JBoss Remoting 3
Project metadata download: jboss-remoting-3.2.0.CR5.pom
Binary download: jboss-remoting-3.2.0.CR5.jar
Source download: jboss-remoting-3.2.0.CR5-sources.jar
Release date: 30 November 2011
License: LGPL 2.1
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
  • Maven-Central / junit / junit
  • JDK / jdk / openjdk
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-generator
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-processor
  • JBoss / org.jboss.logmanager / jboss-logmanager
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-api
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-nio
MD5 Signatures:
  • 1db5e3e00001331b02c4b942c40afafa
  • c8b34c764f76a10508e0b9cb8a5d83ba
New to GrepCode? Check out our FAQ X