JBoss Remoting 3
Project metadata download: jboss-remoting-3.2.0.CR6.pom
Binary download: jboss-remoting-3.2.0.CR6.jar
Source download: jboss-remoting-3.2.0.CR6-sources.jar
Release date: 1 December 2011
License: LGPL 2.1
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
  • Maven-Central / junit / junit
  • JDK / jdk / openjdk
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-generator
  • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-processor
  • JBoss / org.jboss.logmanager / jboss-logmanager
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-api
  • JBoss / org.jboss.xnio / xnio-nio
Used by:
MD5 Signatures:
  • be1a110cf37ba06cdaf66a6862d51e37
  • fd08283fc98e811bb6da889c76bcc909
New to GrepCode? Check out our FAQ X