Servlet 3.0 container
Project metadata download: jbossweb-7.5.0.Final.pom
Binary download: jbossweb-7.5.0.Final.jar
Source download: jbossweb-7.5.0.Final-sources.jar
Release date: 21 November 2014
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / org.eclipse.jdt.core.compiler / ecj
 • JDK / jdk / openjdk
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-processor
 • JBoss / org.jboss.logmanager / jboss-logmanager
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.el / jboss-el-api_2.2_spec
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.servlet / jboss-servlet-api_3.0_spec
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.servlet.jsp / jboss-jsp-api_2.2_spec
MD5 Signatures:
 • 3f00c89bb317e5c021f6ad4b588988bb
 • 47b6af149da108ed46288d8ebd59bd56
New to GrepCode? Check out our FAQ X