Servlet 3.0 container
Project metadata download: jbossweb-7.5.1.Final.pom
Binary download: jbossweb-7.5.1.Final.jar
Source download: jbossweb-7.5.1.Final-sources.jar
Release date: 28 November 2014
Mailing Lists: JBoss User ListJBoss Developer List
Google AppEngine: Partial support
Depends on:(View as diagram)
 • Maven-Central / junit / junit
 • Maven-Central / org.eclipse.jdt.core.compiler / ecj
 • JDK / jdk / openjdk
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging
 • JBoss / org.jboss.logging / jboss-logging-processor
 • JBoss / org.jboss.logmanager / jboss-logmanager
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.el / jboss-el-api_2.2_spec
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.servlet / jboss-servlet-api_3.0_spec
 • JBoss / org.jboss.spec.javax.servlet.jsp / jboss-jsp-api_2.2_spec
MD5 Signatures:
 • 926cc37f48cefec459a8911d6ab65e2b
 • d96e49800876708b620a894c9e32b4d8
New to GrepCode? Check out our FAQ X